Partneralimentatie

Partneralimentatie

Wanneer u besluit om uit elkaar te gaan als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, ontstaat er mogelijk een plicht tot het betalen van partneralimentatie. Bepalend hiervoor is of beide ex-echtgenoten zelf genoeg verdienen of kunnen verdienen om in eigen behoefte te voorzien.

Alimentatie cupido hardenberg

Duur van de plicht tot betaling van partneralimentatie

De plicht tot betaling van partneralimentatie duurt op dit moment nog maximaal twaalf jaar, gerekend vanaf de dag van de officiële echtscheiding (of ontbinding van het geregistreerd partnerschap).

Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er geen kinderen geboren, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als de duur van het huwelijk.

Al jaren wordt in de politiek gesproken over een wijziging (verkorting) van de duur van de partneralimentie. Inmiddels is er een wetsvoorstel aanhangig waarbij de termijn waarin partneralimentatie moet worden betaald, wordt verkort tot vijf jaar. Dit wetsvoorstel dient  alleen nog door de Eerste Kamer aangenomen te worden. Op deze maximumtermijn van vijf jaar zijn wel weer uitzonderingen mogelijk.

Hoe wordt de partneralimentatie bepaald

Om het bedrag aan partneralimentatie dat moet worden betaald te kunnen bepalen, is het nodig om inzicht te krijgen in wat de partner die hierop eventueel aanspraak kan maken, nodig heeft (behoefte) en te weten wat deze partner zelf verdient of zou kunnen verdienen (behoeftigheid). Daarnaast is van belang welke inkomsten en lasten de meestverdienende partner heeft om zijn of haar draagkracht te kunnen bepalen.
Aan de hand van al deze gegevens kan worden vastgesteld welke bijdrage aan partneralimentatie nodig is en wat betaald kan worden.

Alimentatieberekening

In tegenstelling tot de bepaling van kinderalimentatie, waarbij grotendeels wordt uitgegaan van forfaitaire bedragen, is de berekening van partneralimentatie meer maatwerk.

Een familierechtadvocaat of mediator kan met behulp van een alimentatierekenprogramma berekeningen maken. Indien het ex-partners niet lukt om samen afspraken te maken over de partneralimentatie, zal de rechter een beslissing nemen.

Alimentatiecheck 

Indien u wilt laten controleren of de huidige alimentatie nog in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven, dan kunt u dit laten narekenen vanaf € 195 exclusief btw. In deze dienstverlening is een telefonische inventarisatie van de situatie begrepen en de alimentatieberekeningen + advies over eventueel te nemen verdere stappen.