Partneralimentatie

Partneralimentatie

Wanneer u besluit om uit elkaar te gaan als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, ontstaat er mogelijk een plicht tot het betalen van partneralimentatie. Bepalend hiervoor is of beide ex-echtgenoten zelf genoeg verdienen of kunnen verdienen om in eigen behoefte te voorzien.

Alimentatie cupido hardenberg

Duur van de plicht tot betaling van partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2020 is nieuwe wetgeving voor partneralimentatie in werking getreden. In principe is daarin de maximum duur van de partneralimentatie vastgesteld op 5 jaar. Maarr… er zijn veel uitzonderingen. Indien het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd, en/of of de alimentatiegerechtigde minder dan 10 jaar van zijn/haar pensioengerechtigde leeftijd is verwijderd, duurt de plicht tot betaling van partneralimentatie maximaal 10 jaar, gerekend vanaf de dag van de officiële echtscheiding (of ontbinding van het geregistreerd partnerschap). Deze alimentatietermijn van 10 jaar kan nog iets langer zijn als het jongste kind dat uit het huwelijk geboren is nog een baby is. De alimentatieplicht vervalt namelijk niet voordat de kinderen de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt.

Duurde het huwelijk korter dan 5 jaar en zijn er geen kinderen geboren, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als de helft van de duur van het huwelijk.

De nieuwe regeling voor partneralimentatie die met ingang van 2020 is werking is getreden, en waarin de maximum termijn waarin deze moet worden betaald op 5 jaar is gesteld, kent dus de nodige uitzonderingen.

Hoe wordt de partneralimentatie bepaald

Om het bedrag aan partneralimentatie dat moet worden betaald te kunnen bepalen, is het nodig om inzicht te krijgen in wat de partner die hierop eventueel aanspraak kan maken, nodig heeft (behoefte) en te weten wat deze partner zelf verdient of zou kunnen verdienen (behoeftigheid). Daarnaast is van belang welke inkomsten en lasten de meestverdienende partner heeft om zijn of haar draagkracht te kunnen bepalen.
Aan de hand van al deze gegevens kan worden vastgesteld welke bijdrage aan partneralimentatie nodig is en wat betaald kan worden.

Alimentatieberekening

In tegenstelling tot de bepaling van kinderalimentatie, waarbij grotendeels wordt uitgegaan van forfaitaire bedragen, is de berekening van partneralimentatie meer maatwerk.

Een familierechtadvocaat of mediator kan met behulp van een alimentatierekenprogramma berekeningen maken. Indien het ex-partners niet lukt om samen afspraken te maken over de partneralimentatie, zal de rechter een beslissing nemen.

Alimentatiecheck 

Indien u wilt laten controleren of de huidige alimentatie nog in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven, dan kunt u dit laten narekenen vanaf € 195 exclusief btw. In deze dienstverlening is een telefonische inventarisatie van de situatie begrepen en de alimentatieberekeningen + advies over eventueel te nemen verdere stappen.