Boedelverdeling

Boedelverdeling

Boedelverdeling betekent dat de tot het vermogen behorende zaken worden verdeeld. Tot het vermogen behoren ook de schulden, het kan dus zowel om een positief als een negatieve te verdelen waarde gaan.

Belangrijk voor de boedelverdeling is dat er een overzicht komt van wat er is en wat daarvan gezamenlijk of privé is. Dit kan een enorm gepuzzel zijn, vooral als geldstromen (gezamenlijk en privé) tijdens de relatie niet gescheiden van elkaar zijn gehouden. Ook hier is het het beste als ex-partners hierover zelf , zo nodig met hulp van hun mediator of advocaat of advocaten, afspraken op maat kunnen maken. Lukt dit niet, dan kan de rechter in een procedure bepalen wie (bijvoorbeeld) het huis krijgt, voor welke waarde en onder toebedeling van welk bedrag aan overwaarde (of onderwaarde) aan de andere ex-partner. Procedures over een boedelverdeling zijn vaak langdurige en kostbare procedures.

Boedelverdeling mediation

Gemeenschap van goederen

Bent u voor of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet naar een notaris geweest voor huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden? Dan bent u getrouwd in (algehele) gemeenschap van goederen. 
Alle bezittingen zijn dan gezamenlijk indien u bent getrouwd vóór 1 januari 2018. Op deze regel bestaan uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer u of uw partner een erfenis of schenking onder uitsluitingsclausule heeft ontvangen, deze zijn dan privé van de betreffende partner en hoeven niet te worden verdeeld.

Indien u na 2018 bent getrouwd in (de beperkte) gemeenschap van goederen. Dit betekent dat in principe alleen de goederen welke na het huwelijk zijn verkregen gemeenschappelijk zijn. De goederen die er al vóór het huwelijk waren, zijn niet gezamenlijk en blijven het eigendom van degene die voor huwelijk ook al de eigenaar was.


Een advocaat kan u voorzien van de noodzakelijke informatie en u helpen om tot een goede afwikkeling te komen. Indien u schulden hebt bekijkt de advocaat samen met u hoe de schulden afgewikkeld dienen te worden.
Vanaf 1 januari 2012 wordt voor alles wat er te verdelen is gekeken naar wat er aanwezig is op de dag dat het echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank is ingediend. Alles wat u of uw ex-partner na die datum krijgt of leent, komt alleen aan degene toe of komt voor eigen rekening. Hierover kunt u samen andere afspraken maken, net als over de boedelverdeling zelf. Lukt dat niet, dan kan de rechter gevraagd worden om een uitspraak te doen. Voor de officiële verdeling van bepaalde zaken (eigen huis, aandelen in een BV, etc.) moeten er extra formaliteiten worden uitgevoerd. 

Geen schriftelijke overeenkomst

Woont u samen, maar heeft u geen notariële samenlevingsovereenkomst? Toch kunt u samen afspraken hebben gemaakt; ook mondelinge afspraken kunnen geldig zijn. 
Heeft u geen duidelijke afspraken gemaakt, dan valt u samen terug op de gewone wettelijke regels. De advocaat familierecht kan u informeren over uw juridische positie en samen met u werken aan een passende oplossing.

Huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst

Is er sprake van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of van een samenlevingscontract? 
Dan hangt uw vermogensafwikkeling af van wat u daarin hebt afgesproken. Zorg dat u over een exemplaar van deze notariële stukken beschikt, liefst al bij het eerste gesprek.  

Het komt voor dat mensen in huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden afspreken jaarlijks met elkaar te verrekenen welk stukje van het inkomen niet is uitgegeven maar gespaard. De meeste mensen doen dit niet. Inmiddels is in de wet vastgesteld dat die afrekening dan alsnog aan het eind van het huwelijk of het partnerschap moet gebeuren. Als u het hierover niet eens wordt, beslist de rechter. Is de tekst van de voorwaarden of van de samenlevingsovereenkomst niet duidelijk dan kan hierover aan de rechter een uitspraak gevraagd worden.