Naar mobiele navigatie

Alimentatie

Kinderalimentatie
Ouders zijn beiden onderhoudsplichtig voor hun kinderen. Deze onderhoudsplicht duurt in ieder geval tot de leeftijd van 18 jaar en wordt verlengd tot de leeftijd van 21 jaar als een kind nog studeert of met werken onvoldoende eigen inkomen verdient om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien.


Kosten van de kinderen
Voor de vaststelling van kinderalimentatie (bij minderjarigen) is het rapport ‘Alimentatienormen’ van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVvR), ook wel genoemd het Trema-rapport, een richtlijn. Bij dit rapport hoort de tabel ‘Kosten van kinderen voor de vaststelling van kinderalimentatie’ dat samen met het Nibud is opgesteld. Hieruit blijkt dat ouders in veel gevallen een bepaald percentage van hun netto-gezinsinkomen aan kinderen uitgeven. Het gaat bij deze kosten niet alleen om de kosten van eten, drinken, kleding, school en sport, maar ook om het aandeel in de huisvestingskosten, verbruik van gas, water en telefoon, verzekeringen en meer. Ook heeft het Nibud vastgesteld hoe dit budget over de kosten voor de kinderen wordt verdeeld. Aan de hand van de leeftijd van de kinderen en het netto-gezinsinkomen, worden de kosten van de kinderen vastgesteld. Partijen mogen hiervan in onderling overleg afwijken.
 

Alimentatieberekening
Nadat is vastgesteld wat de kosten van de kinderen zijn wordt bekeken welk aandeel beide ouders hierin hebben. Dit is afhankelijk van ieders draagkracht en hoe de zorg van de kinderen is verdeeld.
De advocaat kan een alimentatieberekening maken waaruit volgens de geldende maatstaven kan worden afgeleid welke ouder welk bedrag aan kosten voor rekening hoort te nemen.
Wanneer het niet lukt hierover samen afspraken te maken, zal de rechter een beslissing nemen.
Op de regels voor vaststelling van kinderalimentatie bestaat al lang de nodige kritiek. Het huidige systeem kan namelijk oneerlijk uitpakken voor de ouder bij wie de kinderen het meeste wonen in het geval de andere (alimentatieplichtige) ouder weinig aan de zorg voor de kinderen kan bijdragen.
De Tweede Kamer onderzoekt momenteel of er een ander rekensysteem mogelijk is.

Partneralimentatie
In sommige gevallen zal - eventueel naast de kinderalimentatie - de meest verdienende partner aan de minst verdienende partner moeten betalen. Dit wordt partneralimentatie genoemd.Wanneer u besluit om uit elkaar te gaan als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, ontstaat er mogelijk een alimentatieplicht. Deze alimentatieplicht duurt maximaal twaalf jaar, gerekend vanaf de dag van de officiële echtscheiding. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er geen kinderen geboren, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als de duur van het huwelijk.
Actueel is dat op dit moment in de politiek gesproken wordt over een wijziging van de duur van de alimentatie.
  

Invulling alimentatieplicht
Om invulling te geven aan de alimentatieplicht is het nodig om inzicht te krijgen in wat de partner die eventueel aanspraak op partneralimentatie kan maken, nodig heeft (behoefte) en is het belangrijk te weten wat deze partner zelf verdient of zou kunnen verdienen. Daarnaast is van belang welke inkomsten en lasten de meestverdienende partner heeft (draagkracht).
Aan de hand van al deze gegevens kan worden vastgesteld welke bijdrage nodig is wat betaald kan worden.
 

Alimentatieberekening
De advocaat informeert en onderzoekt welke oplossingen er zijn. Ook kan de advocaat alimentatieberekeningen maken. Wanneer het niet lukt om afspraken te maken, zal de rechter een beslissing nemen.

Bron: www.verder-online.nl