Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het kantoor: de advocaat, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk of op basis van een arbeid-, uitzend- of
volontairovereenkomst aan het kantoor verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen.
b. De cliënt: de contractspartij van het kantoor.
c. Het honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) — exclusief verschotten en kantoorkosten als
in sub d. en e. bedoeld — die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of
die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
d. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
e. Kantoorkosten: de vaste opslag van zes procent op het honorarium ter bestrijding van de kosten van
kantoorfaciliteiten.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met het kantoor worden
gesloten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Overeenkomst van opdracht
a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien
van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor
verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
b. De cliënt stemt ermee in, dat het kantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het
kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4. Declaratie
a. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten
en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders geldt.
b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere
periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
c. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot
wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het
bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissingen voor rekening
van de cliënt komen.

5. Betaling
a. Alleen betaling door overmaking op een ten name van het kantoor of de betreffende daarmee gelieerde stichtingen
derdengelden, gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in
de advocatuur terzake algemeen geldende aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening,
leidt tot kwijting van de cliënt.
b. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij
overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de
geldende wettelijke rente verschuldigd.
c. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die
invordering — met een minimum van 10% van de openstaande declaraties — ten laste van de cliënt.

6. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband
houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag
van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het
kantoor ingeschakelde derden voorzover het gestelde onder b geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk
functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparaten, software,
gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor en/of haar leidinggevenden.

7.Gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand
a. Bij het verlenen van een opdracht verplicht cliënt zich om, indien aanspraak wordt gemaakt op gefinancierde
rechtsbijstand, de verklaring omtrent inkomen en vermogen tezamen met de inkomensbewijzen in te leveren
voorafgaande aan de te verlenen rechtsbijstand.
b. Voor alle werkzaamheden, die voorafgaande aan de datum van afgifte van een toevoeging worden verricht, is door
cliënt een voorschot verschuldigd. Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van cliënt, indien door
cliënt niet tijdig hetzij voornoemd voorschot, hetzij — na afgifte van de toevoeging — de opgelegde eigen bijdrage
en de verschotten (zoals o.a. griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels) zijn voldaan.
c. Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van cliënt tot het moment, waarop de Raad voor
Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke definitieve zal hebben afgegeven. In dat geval komen de werkzaamheden
voor rekening van cliënt tot de datum van ingang van de toevoeging.

8.Melding Ongebruikelijke Transacties
Het kantoor is gerechtigd, zonder voorafgaande mededeling aan de cliënt, melding te doen aan het Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties van eventueel daarvoor in aanmerking komende handelingen die ter kennis van het kantoor komen. De cliënt
verschaft daartoe bij het geven van de opdracht aan het kantoor de door het kantoor gewenste kopieën van identiteitspapieren
(paspoort, rijbewijs, gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister).