Naar mobiele navigatie

Klachten- en Geschillenregeling

De interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of het niet eens bent met de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren in eerste instantie voor te leggen aan mr. M. Cupido.

Zij zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u bevestigd worden.

Mocht dat overleg volgens u niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan evenwel pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd of ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

De Geschillencommissie Advocatuur

De Geschillencommissie Advocatuur valt onder de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag. U kunt de klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

 

Het adres van de Geschillencommissie is:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
tel. 070 310 53 10
www.degeschillencommissie.nl

Indien u meer informatie wilt hebben over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur dan kunt u via ons kantoor een brochure aanvragen. U kunt ook informatie aanvragen bij de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl).