Naar mobiele navigatie

Rechtsbijstand

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rNDV7W9xwbw

Scheiding

Bij een (echt)scheiding moeten zowel dingen worden geregeld over het huis (wie blijft hierin wonen en kan dit financieel ook), de boedel (inboedel, auto's, bankrekeningen, polissen, pensioenen), afspraken worden gemaakt over wanneer de kinderen bij wie verblijven en over alimentatie. Veel verschillende onderwerpen dus. Dit vereist een goed overzicht. Zie hiervoor de pagina "scheiden".

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Als er kinderen zijn moeten er afspraken worden gemaakt over wie welke bijdrage doet in de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). Daarvoor moet eerst worden berekend hoe hoog die kosten zijn (behoefte) en welk bedrag ieder van de ouders kan bijdragen hierin (draagkracht).
Soms moet er ook alimentatie worden betaald aan de ex-partner (partneralimentatie). Ook voor de ex-partner moeten behoefte en draagkracht van beide ex-partners worden bepaald. Deze berekeningen worden gemaakt op grond van de Trema-normen, een richtlijn welke door de rechterlijke macht is vastgesteld. Voor meer informatie: zie de pagina "alimentatie".

Gezag en omgang

Gezag betekent de bevoegdheid om beslissingen te nemen over belangrijke zaken aangaande de kinderen zoals op wleke school zij ingeschreven worden, welke medische behandelingen en inentingen zij krijgen, maar ook waar de kinderen wonen. Sommige ouders hebben (op grond van de wet of omdat zij dit samen zo geregeld hebben) gezamenlijk gezag. Maar ook komt het voor dat alleen de moeder gezag heeft (eenhoofdig gezag). Of dat er een maatregel is welke het gezag van de ouders beperkt (ondertoezichtstelling). Dit zijn niet alle mogelijkheden, maar wel degene welke het vaakst voorkomen.

Iedere ouder heeft op grond van de wet het recht en de plicht tot omgang. Indien ouders het niet eens zijn over hoe de zorg voor een kind verdeeld is kan hierover een procedure worden gestart. De rechter zal dan - normaal gesproken - altijd eerst de mogelijkheid onderzoeken of ouders toch nog samen afspraken kunnen maken hierover, eventueel geholpen door maatschappelijke instellingen die hierin zijn gespecialiseerd. Lukt dit niet dan zal de rechter de knoop zelf doorhakken.

Zie voor meer info hierover de pagina "gezag en omgang".

Boedelscheiding

Zoals hierboven, onder "scheiding" al aangegeven betekent boedelscheiding dat de tot het vermogen behorende zaken worden verdeeld. Ook hier is het het beste als ex-partners hierover zelf afspraken op maat kunnen maken. Lukt dit niet, dan kan de rechter in een procedure bepalen wie (bijvoorbeeld) het huis krijgt, voor welke waarde en onder toebedeling van welk bedrag aan overwaarde (of onderwaarde) aan de andere ex-partner. Dit zijn vaak langdurige en kostbare procedures.

Vaderschapskwesties

Juridisch ouderschap van een kind staat bij ongehuwde ouders pas vast als het kind door de vader is erkend. Soms wil de moeder daarvoor niet de benodigde toestemming geven. In dat geval kan de vader, indien hij aannemelijk kan maken dat hij de biologische vader is vanhet kind, bij de rechtbank vragen dat deze vervangende toestemming geeft voor erkenning van het kind (waarmee ook vaststaat dat de vader onderhoudsplichtig wordt voor het kind). Ook het omgekeerde komt voor: de moeder wil dat de vader een kind erkent als de zijne maar de vader wil dit niet. Bijvoorbeeld omdat hij geen alimentatie voor het kind wil betalen.

In dit soort gevallen - maar ook in andere gevallen welke met vaderschap en afstamming te maken hebben - kan de advocaat familierecht een procedure starten bij de rechtbank.

Bewind, mentorschap en curatele 

Als volwassenen door - bijvoorbeeld - verslaving, verminderde geestelijke vermogens of doordat zij niet in staat zijn om hun uitgaven af te stemmen op hun inkomsten niet in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen kunnen zij worden beschermd door benoeming van een bewindvoerder, mentor of curator. 

Zie voor meer informatie hierover de pagina "curatele, bewind en mentorschap".

Voornaamswijziging

Soms wil een volwassene zijn/haar voornaam aanvullen of veranderen omdat dit voor hem of haar erg belangrijk is. Indien het belang dat iemand heeft voldoende groot is (dit belang moet worden uitgelegd en  eventueel ook aangetoond) kan de rechter de voornaam van een volwassene aanpassen.